...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޅު
ނ.
(1) އަވިން ނުވަތަ އަލިފާނުގެ ހޫނުކަން ލިބިގެން ގައިގެ ތަން ތަނުން ފެންއަރައި އުފުލިފައި ހުންނަތަންތަން.
(2) ބައެއް މަސައްކަތް ކުރީމާ ބުވަތަ ބާރު ފައިވާނަކަށް އެރީމާ ހަމުން ފެންއަރައި އުފުލިފައި ހުންނަ ތަންތަން.
(3) ދެ ފަށް ލާޖަހާއިރު ވަކި ވަރަކަށް ހޫނުގަދަވެގެން ލާބޮކިޖަހާ ވަރުވުމުން ފުއްޕާ ތަންތަން.
(4) ޖަންބު ފަތުގައި ހުންނަ އުން.
(5) ހަމުގެ ބައްޔެއް.
މި ބަލީގައި ގައިގެ ތަންތަން ކޮޅު ފުއްޕާފައި ފެންއެރި ފަހުން ދޮހަށްވެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންނޮޅުން . ހަފޮޅާ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތްކޮޅުނެގުން . ހިކަނދިވަކަރު . ހިއްކިބިލިމަގު . ހިއްކިކެޔޮ . ހެލިވަތްހެލުން . ނަލަހަފޮޅު . ނޭފަތް ފޮޅުން . ރައްމަލާ . ރިތްދަނޑިބައިން . ބަޑިލުން . ބިންފޮޅު . ބިންތަށަފެލާ . ކަހާ . ކަށިވިދުރި . ކަންފޮޅުން . ކަރިމައުޖެހުން . ކަރުފޮޑެ . ކަލިމަކެނޑުން . ކަސްފޮޅު . ކާފިޔާ . ކިލާފަނިކެއުން . ކިލާފަނިފޮޅު . ކުނޑިޖެހުން . ކުރަފޮޅު . ކުޑަ . ކުޑަނެގުން . އަންބަލަންފޮއްތާ . އޮޅިގަނޑު . އޮޑިމަތި . ވެހަފޮޑެ . ވެހަފޮޑޮ . ވެހެފޮޑޮ . މަރާބާޑި . މުރުސަލު . މެއްލަ . މެދުފޮއްތާ . ފަންހާމަސް . ފަރި . ފާނަބަސަނދު . ފިނިހަނގުރާމަ . ފިތްފަން . ފިތްދާލިހެލުން . ފެނަފެޑުން . ފެޅިވަތް . ފެޅެވަތް . ފެޑުން . ފޮނަހަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ