...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮއި
ނ.
(1) ދައިން ފުޑަން ބޭނުން ކުރުމަށް ފޯލިކޮށް ހިލައިން ހަދައިފައި އެތި.
(2) ފަނަރަ ދުވަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިބަލި . ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން . ކަޅުފޮއި . އެއްގަމުއަރުމާޒު . މާންޏަ . މާއްޓަ . ފަނަރާފޮއި . ފިސްކުރުން . ފުނޑުން . ފޮއިއެޅުން . ފޮއިމަތިވުން . ފޮއިގޮނޑި . ފޯރަތްމަސް . ފޯމަތީތިންދުވަސް . ފޯލް . ދަންދިޔަ . ދައި . ދައިމަތިއެޅުން . ގޮނޑިފޮއިއެޅުން . ސޯޅަފޮއި . ޙައްޖުފޮއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ