...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތް
ނ.
(1) ލިޔެފައި ނުވަތަ ނުލިޔެ ހީރަސްޖަހާފައިވާ ކަރުދާހުގެ ފަތްފުށްތަކެއްގެ ބައެއް.
(2) ޚަތިމުގެ ތިރީސް ފޮތުގެ ތެރެއިން ފޮތެއް.
(3) ބާވައިލެއްވުނު ފޮތްފޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައެއްކަ . ހަތަރުފޮތް . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހާޒިރީ . ހިތީބޯޓް . ހިތީކިޔެވުން . ނުސްޚާ . ނޯޓުފޮތް . ރަޖިސްޓަރީ . ރިވާޔަށްކިޔެވުން . ރިސާލާ . ރޫމުރަން . ބަނދަރުމަތިއެނދުން . ބައްޖެހުން . ބަސްފޮތް . ބާފޮތް . ބޭސްފޮތް . ބޮޑުތާހީދު . ބޯކަރުދާސް . ކަރުބޮލަކު . ކައްކޮޅު . ކާލި . ކިޔަވާގެ . ކޮޕީ ފޮތް . އަނެއް . އަލުން . އަލްބަމް . އާދައިގެއިސްކޫލުފޮތް . އާދައިގެ އިސްކޯލުފޮތް . އިންޖީލު . އިސްބަސް . އިސްކޫލުފޮތް . އިސްކޯލުފޮތް . އެކުގައި . އެއް . ވަކަހަންޑަވާޅި . ވަތްގަނޑު . ވާރިދުވުން . ވިކުރާ . ވެދުންފޮށި . މައިފަތް . މައިފޮތް . މި . މިއޮތް . މުދިންބޭކަލުން . މުޞައްނިފު . މުޠާލިޢާކުރުން . މުޞްޙަފު . މޭޒު . ފަންޑިތަފޮތް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ