...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތްކިޔުން
މ.
ފޮތެއްގައި ލިޔެފައި ހުންނަ އެއްޗެހި ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކިޔން ނުވަތަ ބެލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުޠާލިޢާކުރުން . ފޮތްބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ