...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮތްތެރީން
ނ.
(1) ގިނައިން ފޮތްކިޔައި އުޅުމުގެ ސަބަބުން މަޢުލޫމާތު ތަނަވަސް ވެފައިވާ މީހުން.
(2) ފޮތް ބެލުމަށް ލޯބި ޖެހިފައިވާ Mީހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ