...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޮޓޯސާފުކުރުން
މ.
ފޮޓޯ ނެގެޓިވުން ކަރުދާހަށް ނެގުމަށްފަހު، ސާފުކުރަން ތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ ބޭސް އެއްޗަށްލައި ސާފުކޮށް، ދޮންނަންވާ ގޮތުގެ މަތިން ދޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ