...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރި
ނ.
(1) ޖޯޝް.
(2) ފޯރުން މިބަހުގެ ނނކ.
(3) ފާރަވެރިވެގެން ބަލަހައްޓާ ބެލެހެއްޓުން.
(4) ފާރަވެރިވެގެން ބަލަަަހައްޓާ ދަންފަޅި.
(5) ކަމެއް ކުރާހިތްވާ ހިތްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނު . ހޫނުކަން . ހޫނުވުން . ހޭވައްލާތައްޔާރު . ހޭވައްޓައިލުން . ރޫޙު . ކިރިޔާ . ކުޅިސަމާ . އަށި . އަންބާ . އަމަލުއެރުން . އަލާއެރުން . އެއްދަރުމައްޗަށް އުފުލުން . ވަރުއެރުން . ވަރުއެރުވުން . ވަރުފަށް . ވައްޖިދު . ވައްޖިދުއައުން . ވާހަކަމަޖާކުރުން . ވާގިދިނުން . މަރުވުން . ފާރަޔަށްހުރުން . ފުނަނުޖަހާބެރަކަށް ނެށުން . ފެން . ފޯރިމަރޮވުން . ފޯރިގެނައުން . ފޯރިޖެހުން . ފޯރިޖެއްސުން . ފޯރީގަޑި . ދަންބަލައިގަތުން . ދަންބެހުން . ދަންފަޅި . ދެނަކާދެނެއްނެތް . ތަރުޙީބު . ތަރުޙީބުދިނުން . ލާހިފުން . ލޮނުހުރުން . ލޮނުމަޑު . ލޮނުމަޑުކަން . ލޮނުމަޑުމީހުން . ލޮނުދެއްކުން . ލޮނުގަދަ . ލޮނުގަދަކަން . ލޮނުގަދަވުން . ގާޑުން . ގާޑުކުރުން . ޖޯޝް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ