...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯރުވުން
މ.
(1) އެކެއްގެ އަތުން އަނެކެއްގެ އަތަށް އެއްޗެއް ދިނުން.
(2) ފޯރާނެ ގޮތް ހެދުން.
(3) ރައްދުކުރުން.
(4) ދިއްކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޫނުކުރުން . ނަޒަރުފޯރުވުން . ނުފޫޒުފޯރުވުން . ބާރުދިނުން . އިއްވުން . މަތީފަނުގައި ހިފަންއުޅުން . ފޯރުކުރުން . ގަޔަށްއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ