...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯކަސް
ނ.
(1) އަލިގޮސް އެއްޗެއްގައި ޖެހިފައި ބަދަލުވާން ފަށާ ހިސާބު.
(2) ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ހުންނަ އެއްޗެއް، ނުވަތަ ތަނެއް ހަމަ ލޮލަށް ސާފުކޮށް ފެންނަ ފެނުން.
(3) ޖަލްސާއެއްގައި އެކަމެއްގެ މައްޗަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބަލާލި ކަންތައް ބަލާލިގޮތް.
(4) އެކަމެއްގެ މައްޗަށް މީހުންގެ ނަޒަރު ހުއްޓިފައި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ