...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯއްގޮށް
ނ.
ވަލުގެ ކޮޅުގައި ޖަހާ ގޮށެއް.
މިއީ ވަލުގެ ކޮޅު ނިއުޅުނަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ޖަހާ ވަކިފާޑެއްގެ ގޮށެކެވެ.
މިގޮށްޖަހަނީ ވަލުގެ ކޮޅުން އުޅިތައް ނިއުޅައިލައި އެ އުޅިތައް ލިޔެގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ