...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯމު
ނ.
(1) އެކިކަންކަމަށް އެދޭ މީހުންނާއި އެކި ތަންތަނަށް ވަންނަ މީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިޔާގޮތަށް ހުސްތަންތަން ދޫކޮށްފައި އޮންނަ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ކަރުދާހެއް.
(2) ޘާނަވީ ކިލާސްތަކަށް ކިޔައި އުޅުނު ނަމެއް.
(3) ކިޔަވާ ކުދީންނަށް އިމްތިޙާނު ނިމިގެން ދޭނަތީޖާއާއި ފެންވަރު އަންގައިދޭ ކަރުދާސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަންދުއެޅުން . އިސްތިރާކު . ފުރުން . ލާންސްކޯޕްރަލް . ސެލިއުޓު . ސެލިއުޓުނެގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ