...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ފޯލިޖެހުން
މ.
(1) މަންޑިކުޅޭއިރު ފޯލިދުރަށް ފޮނުވައިލުމަށްޓަކައި، ދަނޑިގަނޑުން ފޯލީގައި ޖެހުން.
(2) ބައްޓާއި، ކުއްލި ފަދަ ކުޅިވަރުތަކުގައި ބޯޅަ ނުވަތަ ދަނޑިކޮޅު މައްޗަށް އެއްލައި އެކަމަށް ޚާއްސަ ކުރެވިފައިވާ އެއްޗަކުން އޭގައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ސައްޕުޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ