...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހި
ނއ.
(1) މުދަލާއިފައިސާގެ އެދުން ބޮޑު.
(2) ދަކު.
(3) މާބޮޑަށް ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ.
(4) މުށްބާރު.
(5) ހިތްކިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހެއްތި . ހިއްތުން . ހިތިކަރުނަ . ހިތްތުން . ހިތްޖެއްސުން . ހެއުހިނގަމަސް . ރާޑާއައިން . ރެއްސި . ރެއްސިވުން . ރޯދައަށްހުރުން . ރޯދަމަސް . ބަގުޑިލުން . ބަޚީލު . ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . ބޫތު . ބޫތުގަތުން . ބޮނޑިކުރުން . ކަނިހޮޅު . ކާޅު . ކާޅުވުން . ކުރިބައި . ކުރުދޮށި . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކުޑައޮނު . ކުޑަފޫޅު . ކޫކޫލުން . ކެފަނާ . ކެފަޅު . ކެފަޅުކަން . ކޮޅުވަށިންއުކުން . އަނގަކެއުން . އަނގަދަހިވުން . އައިނުމަހާއޮޑިޔާވުން . އަލާ . އެދުން . ވިގުލް . ވިގުލެ . ވިގޫ . ވޮށިމަސް މިޔަރު މަސްބުރިއަށް ބަހަލައްޓައިގެން އޮންނަހެން އިނުން . މުށްބާރު . މުށްބާރުކަން . މުޑަނުދޮށި . މެދުރި . މެދުދޮށި . ފަސްރުކުން . ފާނިންމަރު . ފިތުރުޒަކާތް . ފުމެއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ