...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިކަން
ނއނ.
(1) މުދަލާއި ފައިސާގެ އެދުން ބޮޑުކަން.
(2) ދަކު ކަން.
(3) މުށްބާރުކަން.
(4) މާބޮޑަށް ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވެފައިވާކަން.
(5) މަސްއައިނުން ނުވަތަ މަސް ގަނޑަކުން ހުސްބުޅީގައި ފަސޭހައިން މަސް ގަންނަކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ކެފަޅުކަން . އަލާ . ފެޅަކަން . ގަދަފަދަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ