...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިވުން
މ.
(1) މުދަލާއިފައިސާގެ އެދުން ބޮޑުވުން.
(2) ދަކުވުން.
(3) މުށްބާރުވުން.
(4) މާބޮޑަށް ކަމަކަށް ނުވަތަ އެއްޗަކަށް ބޭނުންވުން.
(5) މަސްއައިނުން ނުވަތަ މަސްގަނޑަކުން ހުސްބުޅީގައި ފަސޭހައިންގަންނަގޮތްވުން.
(6) ހިތްކިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއްސިވުން . ބުގިސްވުން . ފެޅަވުން . ފޭރާންހެޔޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ