...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަހިލަވަޖެހުން
މ.
(ސ) މަޖާޒު:
ކާއެއްޗެއް ލިބިދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި ކާގަޑީގައި ގެއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަން ތިބުން.
ނުވަތަ އިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ