...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަށްކިބާކެޔޮޅު މޮޅުވުން
"ދަށްކިބާކެޔޮޅު މޮޅުވާނެ" (މުސްކުޅިބަހެއް) ފަސޭހައިން ކަންތައްކުރެވޭ ގޮތަށް ހުންނަ މީހާއަށް އެހެން މީހުންނަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކުރެވޭނެކަން ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ