...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިވަޅު
ނ.
ކަމެއް ހިނގާތީ ނުކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށް ޓަކައި އެނިގަހިނގާ ހުރިކަމުގެ ތެރެއިން ހޯދާ ފުރުޞަތު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހާލަތު . ނިވާފަތް . އަންގާލާ . އެދުރުދަނޑިވަޅު . ވަގުތު . ވަގުތުވުން . ވަގުތުޖެހުން . މަޙައްލު . ފަހަރު . ފަރިއެޅުން . ފައްތަރު . ފުރުޞަތު . ދަނޑިވަޅަ . ދަނޑިވަޅޮ . ދެސްވަޅު . ދޭތެރެބެލުން . ތަންވަޅު . ތަންވަޅުހޯދުން . ތަންވަޅުލިބުން . ޖާގަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ