...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑިވަޅު ބެލުން
މ.
ކަމެއް ހިނގާތީ ނުކުރެވިފައިވާ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި އެހިނގަހިނގާ ހުރިކަމުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދޭތެރެބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ