...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަނޑުގޮވާން
ނ.
ދަނޑުގައި ހައްދާގޮވާމުގެ ބާވަތްބާވަތް.
މިސާލަކަށް ކުދިިބަތް، ބިންބި، ޒުވާރި ފަދަ ތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޙްޞޫލު . ދަނޑުބިން . ދަޑޮގޮވާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ