...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންނަކަން
ނ.
(1) ދީނުގެ ކަންތައް އެނގިފައިވާކަން.
(2) ވަޢުޡު.
(3) ކަމެއް އެނގިފައިވާކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްތިރިކަން . އިންޖިނޭރުކަން . މުރައްކަބުޖާހިލު . ފަރިތަކަން . ފަސްލަކުނުކަން . ލިޔުންތެރިކަން . ސޮހޮލުކަން . ޖާހިލުކަން . ޙިކުމަތްތެރިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ