...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންބެރަށް ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން
ވުރެ ތަގުޑި ދިގުވުން" މ.
(މިސާލުބަހެއް) (1) އެއްޗެއް ބުނަންވެގެން އުޅޭއިރު އެއެއްޗެއް ބުނުމަށްޓަކައިދައްކާ އެހެން ވާހަކަތައް ގިނަވުން.
(2) ކަމެއް ކުރުމުގައި މައިގަނޑު މަސައްކަތަށްވުރެ އެކަމާގުޅޭ އެހެނިހެން ކުދިކުދި ކަންތައްތަކަށް މާގިނަވަގުތު ނަގައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ