...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންފަޅި
ނ.
(1) ފޯރިބަހައިގެން ތިބޭމީހުން ތިބެންޖެހޭ ގަޑިތައް.
(2) އެއްކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބާްއްވާ ޖަލްސާތަކަކުން (ޖަލްސާއެއް..) ޝަރިއަތެއް ހިނގަމުންދާއިރު ބާއްވާ ކޮންމެ ބައްދަލުވުމެއް.
(4) ދުވާލަކު އިސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑިތައް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުދަން . އިރާދަންފަޅި . އެދުރުލަވަ . ފޯރި . ދަންބަލައިގަތުން . ދަންފަޅިބަލައިގަތުން . ދަންފަޅިދެއްކުން . ޑިއުޓީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ