...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަންޑަފިލާ
ނ.
ކުއްޅަފިލާފަތާ އެއްވައްތަރަށް ހުންނަ އެއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއް ފަތްބޮޑެތިކޮށް ހެދޭ، ކާން ބާނުންކުރާ ފަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޑަންޑަފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ