...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރަޖަ
ނއ.
(1) މިންވަރު.
(2) ފެންވަރު.
(3) ގަދަރު.
(4) ޢިއްޒަތް.
(5) ނ.
ވަށްބުރެއްގެ 063 ބައިކުޅައެއްބައި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހަނގުކަން . ހައިސިއްޔަތު . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުފަށަށް އެރުން . ހަތްދަށުކުޅި . ހަތްދޮށުކޮލި . ހަޑިގިއްލާ . ހާކާލިބުރުވާލި . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުޅަނގުދެކުނު . ހުވާކަށަވަރު . ހުވާކަށަވަރުވުން . ނަބީކަން . ނައިރީއްތަ . ނަލަހިރު . ނިހާލި . ނޭވާގެކޮޅަށް . ނޯށުންރުއިން . ރަނި . ރަނިބޭކަނބަލުން . ރަނިކަނބާ . ރާމާ . ރާޑަރު . ބިންހެލުން . ބުސީ . ބޭހޯސް . ބޮޑު ދެގެރި ތަޅަންޏާ ކަށްގަލަށް ބާރުކުރާނެ . ބޮޑުވުން . ބޮޑުމަޖިލިސް . ބޮޑުސާހިބުން . ކަށިގަނޑު . ކަނބައިދިކިލެގެކަން . ކަނބާ . ކަނބާފާނު . ކަންމިން . ކަރެވިޔާއްދަ . ކައިރު . ކަލޭގެ . ކަސްބީބަލި . ކިލަގެ . ކިލަގެކަން . ކުރި . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކުރިކުރުން . ކުރިވުން . ކުޅިސަމާ . ކުފޫ . ކުފޫ ހަމަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ