...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރި
ގައި އުފެދޭ ކުއްޖާ.
(2) ބިހުންއުފެދޭ ޅައެތި.
(3) ބައެއްޖަނަވާރާއި ބައެއް މަސްމަހާމެހި ބަނޑުއަޅައި ވިހާ ނުވަތަ ބަނޑުގައި އުފެދޭ ޅައެތި.
(4) ނަސްލަކުން އުފެދޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް.
(5) މަޖާޒު:
ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހެއް.
މިސާލު:
ދިވެހިދަރިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުވަންހަ . ހަރާންބަކަރި . ހަރާންދަރި . ހަކާވުން . ހަތް . ހަސަންހުސެންދަރި . ހަޑަބަރަނޑަބަންގުޅި . ހާކާވުން . ހިތުލޯބި . ހިތުލޯބިޖެހުން . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހޮރު . ނަހަލާލުދަރި . ނަސަބު . ނަސަބުނާމާ . ނަސަބުވެރިން . ނަސަބުޢިލްމު . ނަސްލީއިމްތިޔާޒު . ނަސްލު . ނިރު . ނުރޯދަރިޔަކަށް ކިރެއްނުލިބޭނެއެވެ. . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ނޫފަންނަދަރި . ރަންފުޅު . ރަންދަރިފުޅު . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަސް . ރަސްމަތިފުށް . ރަޑަބަންގުޅި . ރަޖަބޫތުން . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރާދަކިހުނު . ރިހުންގަނޑު . ރިއްސަށްލޯލުން . ރެހެންފުތު . ރެހެންދި . ރެކީ . ބަނޑުއަޅައިވިހެއުން . ބަންދަރީ . ބަރަޑަބަންގުޅި . ބަކަރިދަރި . ބަފާ . ބަޣަލް . ބާބޭފާނު . ބާގަ . ބާޒު . ބިތްކޮއްޓި . ބިސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ