...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރިފުޅު
ނ.
ދަރިއަށް ލޯބިން ކިޔާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރަންދަރިފުޅު . ރަސް . ބޭރަށްލުން . ޅީގޮއްޔެ . މަންމަ . މައިމުޅަވުން . ފުޅު . ފުތު . ދަނބިދަރި . ދަރިކަނބަލުން . ދަރިކަލުން . ދަރިވައްޓައިލުން . ދަރިވިއްކައިކެއުން . ދަރިވިއްކުން . ދިޔާ . ދެހަށިދެތަންވުން . ދެބަފައިން . ދެކާފައިން . ދެމާމައިން . ދެމާފައުން . ދޮންފުތުލޯބި . ތުރަވުން . ތުއްތުދަރިފުޅު . ތޮޅިލުން . ތޮޅުން . ލިޢާނު . ގޮވައިގެން . ގޮވައިގެން އައުން . ގޮވައިގެން ދިއުން . ޕުތާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ