...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަރު
ލުމުގެ ގޮތުން އޮޅައިލާބައި.
(3) އަރިޔަންލިޔުމާއި ދިގުހަރު ލިޔުމުގައި ބޭނުންކުރާ ކަށިފަދަތަކެތީގެ ކޮޅުފަތިކޮށްލައި އެއްފަރާތަކަށް ލަނބައި މިޔައަޅައިފައި ހުންނަބައި.
(4) ފޮނުމަތުގެ ކަށީގެ ކޮޅުގައި ދެފަރާތަށް އަޅައިފައި ހުންނަ މިޔަ.
(5) ބދ.
ކުދި ދަގަނޑުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުމީހުން . ހައިބަރު . ހައްގުލަންގަރު . ހަތާވީސް ކިޔެވުން . ހަލުވާ . ހިކި . ހިތުލޯތްބަށްދިނުން . ހިތެއްފިތެއްނެތުން . ހިތެއްފިތެއްނެތް . ހީވި . ހެވޭ . ހެލޭ . ހޯދި . ހޯލި . ނަވަރަންނަ . ނަގިލި . ނަގިލިހިފުން . ނަގިލިނެގުން . ނަގުލަށްގުއިފޭބުން . ނިއްވުން . ރަފަރަފަ . ރާއުނދުން . ރިޔަންކޮޅު . ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ރޯ . ބަށިކޯޓު . ބައި . ބަސް ފުރޮޅުން . ބިނުން . ބުލެކުބޯޑު . ބޮޑުން . ބޮޑުވިއްސާރަ . ބޯދޮށް . ޅަޖެހުން . ކަންޓްރޯލްޓަވަރު . ކަޅު . ކަމުވޮށި . ކަމުވޮށިވުން . ކަލައިކުރުން . ކާޑުމަސްބައި . ކިލާސް . ކުނބުރާން . ކުނބުރާންކޮށުން . ކުނބުރާންގޮވި . ކުރި ބިމުޖެހުން . ކެނބުއެޅުން . ކެއްޓުނާރު . ކޮށުން . ކޮއިލު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ