...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޅު
ަކީ ކޮޅަށް ތޫނުކޮށް އުލެއްހެން ހުންނަދަޅެވެ.
މިޢާއްމުގޮތެއްގައި ފަޅަނީ ބޮލުގެ ދެފަރާތުންނެވެ.
(2) އެއްޗެހި އެޅުމަށް މަޢުދަނީ އެއްޗެހިން ނުވަތަ ޕްލާސްޓިކުން ހަދައިފައި ހުންނަ ކުދި ކަންވާރު.
މި އެކި ސިފަސިފައިގައިހުރެއެވެ.
(3) މާބޮޑަށްވާހަރު.
(4) ބދ މޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނިކަނދުގަނޑަ . ބޮއްބޯ . ބޮޑުދަޅު . ކަށިގޮނު . ކަޅުމިޔާނގު . ކަޓޫރާ . ކެބެޔާ . އަނދުންދަޅު . އަރުނުދަޅު . ވައްޑި . މިއާނގު . މިސުރުބޯކިބާ . މިޔާނގުދަޅު . މިޔާގު . މިޔާގުދަޅު . ފަންތޮށިދަޅު . ފަގުޑިފޮށި . ފުއްލާދަޅު . ދަޅިމަސް . ދަޅުބެރި . ދަޅުކާނާ . ދަޅުކެނޑި . ދަޅުވެއްޓުން . ދަޅުމަސް . ދަޅުފީނިފުއްލާ . ދަޅުފެޅުން . ދަޅެ . ދަޅޮ . ދަލެބުރި . ދުފާދަޅު . ތަށިބަރި . ތިއްތިޖެހުން . ލާހިކަޓޫރަ . ގަލަދުން ދަޅު . ސަންގުގެރި . ސައިބޯނިދަޅު . ޒަރާފާ . ޓީނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ