...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަކަ
ނ.
(1) މުށްބާރު.
(2) ކުދިންނަށް ވެއްޓޭ ބަލި ޖައްސާކަމަށް ބުނާ ސައިތާނެއް.
(3) އަވިގަދަ ކަމަށް ނިސްބަތްކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހެއް.
މިސާލު:
ދަކައަވި މިބަޝް ގިނައިން ބޭނުން ކުރަނީ " ރަތްދަކަ އަވި" މިގޮތަށެވެ.
ދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަދޭސްވަރަ . ހަންކަނޑައިލުން . ހަރާންކުރުން . ހަރުކުރުން . ހަތި . ހާލިނެގުން . ހިތްއަލިކަން . ހިތްވަރުހުރުން . ހިތްވަރުލިބުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިތްތޫނުކަން . ހިލާ . ހުތްބަރަބަރަ . ހޫނުކަން . ހެޔޮކަން . ނަސީބުދެރަކަން . ނީބަ . ރަހީނުކުރުން . ރަމަންރަމަންފޯލި . ރޫޙާނީކަން . ރޭވުން . ބަހުރު ފެނަށްވަންދެން ކިޔެވުން . ބަނޑުގައިގޮށްލުން . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަބުރުފަޅޯ . ބަދަހިކަން . ބަޑިދަނޑިއެޅުން . ބަޠަލާ . ބަޠަލު . ބާރަށް . ބާރުދިނުން . ބާރުދޫވުން . ބިއްލަޑީ . ބެހިގެންދިއުން . ބޯބޮޑުކަން . ކަށަނިރުބަޅަ . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަށިބޯ . ކަނިފަށް . ކަރަންޓީނުކުރުން . ކަރަދުބަރަދު . ކަރުފައި އަޅާވަރިވުން . ކަޅިރަވަތޫނުކަން . ކަޅުކަން . ކަމެއްދަމެއް . ކަސްޓަމު . ކާރުޚާނާ . ކުޅަނދުރު ހަތަޔަށް އޮށްގައުލުން . ކުޅިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ