...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަކަހިފުން
މ.
(ސ) (1) ވެއްޓޭ ބަލި ޖެހިފައި ތިބޭމީހުން ވެއްޓޭ ވަގުތު އަނގައިން ފޮނުއެރުވުން.
(2) އަތްފައި ބުޅިވެ ފާޑެއްގެ ގޮތްތެކެއް ވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަކައަވަލުން . ދަކޮހިފުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ