...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްކަ
ނ.
ބދ.
ދަތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާދަކިޔުން . ހަތަރު ބީރުންގެ ވާހަކަ . ހީވަނީ ކަފުލޯ ދުންމާރިއެއްގެ އަޑުހެން . ހުތްދިނުން . ހެއްވާމީހާ . ހޮޅިންނަށް ދިގުރަށް ދައްކާހެން . ބަސްދީބަސްގަތުން . ބިލު . ބުހިލުން . ބުޅާހައްޖުވުން . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޭރި . ބޮޑުހޯގުޅާ . ޅަވެގެންއުޅުން . ކަނޑުފޭރުން . ކަރުފެލުން . ކަރެވިޔާއްދަ . ކަޓުމުއްލާ . ކުރޯކުރޯކުޅުން . ކުޅިވަރުދެއްކުން . ކުޅީކުކުޅު . ކުއްދަކިވުން . ކޯދުއެރުން . އަނހާ . އަނގަބޭނުން . އަނގަފަޗަރާ . އަނގަތޮރުފުން . އަނގަގޮއްވުން . އައު ކުކުޅަކަށް ގައު ބިހެއް އެޅުން . އަވަސްޚިދުމަތް . އަތުލައިގަތުން . އަތްބިންދާއުކުޅު . އާދެ . އެންދުން . އެންދެރިސަބާ . އޮފުދާރު . އޮފުދާރުވުން . ވަނި . ވަޅުޖެހުން . ވަޅެއް ނުތެޅޭނެއެވެ. ތެޅޭނީދާންޏެވެ . ވައިއެޅުވުން . ވައިވަރު . ވައިފޭރުން . ވައިޖެހުން . ވަލަވަލައަށް . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވާހަކައާކުރުން . ވާކަން . މަނަދޫސޭކުހެއްދުން . މައިޒާންގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ