...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދައްސޫރަ
ނ.
(1) އޮޑިދޯނިފަހަރުގެ ތުންމަތި ރިޔާނެގުމަށް ދިރުނބާކޮޅު މައްޔަލާ، ދިމާއިން ބޭރަށް ނެރޭ ފަލަދަނޑިއެއް.
(2) ބައްތެލިދޯނީގެ ދިރުނބާކޮޅުމައްޔަލުގެ ބޭރަށް ނެރެފައި ހުންނައެތި.
މިހަދައިފައިހުންނަނީ ލޮއިންނުވަތަ ކުރެދިންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޯދީނެރުން . ރިތްދަނޑި . ކަނިއެޅުން . ކުޑަރިޔާ . އިހޭނެރުން . ވަށަނގުވާ . މޯރާދަގަނޑު . ދައްސޫރަދަނޑި . ދައްސޫރަދުއްވުން . ދައްސޫރަދެމުން . ދައްސޫރު . ދަސްތޫރަ . ތުންމަތި . ތުންމަތިރިޔާ . ގޯސީ . ސަބުދެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ