...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަފި
ނ.
ބިލެތާއި ކުދި ހަދިޔާފަދަ ތަކެތި އެޅުމަށް، ބައްޓަން ލައިފައި، ފަތާކޮށް، ލޮއިން ހަދައިފައި ހުންނަ ކަންވާރެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިރުމާރު . ހިތްސާފުވުން . ނާދެލެ . ބިލެތްދަފި . ބިލެތްދަފިނެގުން . މެދުލަވަ . ދައްޕާ . ދަފިނެގުން . ގެދާފިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ