...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަދު
ނ.
ލައްލައް ގޮތަށް ހަމުންނަގާ ބައްޔެއް.
މިބަލިނަގައިފައި ހުންނަނީ އެކިބޮޑު މިނުގައެވެ.
ހުންނަނީ ރާޅުގޮތަކަށެވެ.
ކައިރިފަށް ބޯކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަ . ހައެއް . ހައެއްވުން . ހައްޓި . ހަމަނުވުން . ހަތަރު . ހަތަރެއް . ހަތާވީސް . ހަތެއް . ހަތް . ހަތްތަރި . ހަޔެއްވުން . ހާސްވަޅު . ހިރިއަދަދު . ހިމަނައިލުން . ހިމެނުން . ހިސާބު . ނަންބަރު . ނަންބަރުދިނުން . ނަންބަރުޖެހުން . ނަވަހައްޓި . ނަވަހަތްތަރި . ނަވައި . ނަވަވަންނަ . ނަވަތިރީސް . ނަވަގެއްލުން . ނަވާރަ . ނަވާވީސް . ނަވާޅީސް . ނަވާހި . ނަވާނަވައި . ނަސްރު . ނިރުދު . ނުވަ . ނުވައެއް . ރުކުދަދު . ރޯވުން . ބައިހަމަކުރުން . ބައިވެރިވާމަތީބަހާ . ބައްތިރީސް . ބަޔާހި . ބަޔާނަވައި . ބަޔާޅީސް . ބާހައްޓި . ބާހަތްތަރި . ބާރަ . ބާވަންނަ . ބާވީސް . ބިންދަދު . ބިންދަދެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ