...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތި
ހަދައިފައިހުންނަ އެއްޗެއް މިސާލު:
މަށަންދަތި.
(01) އެއްޗެހި ކޮށުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
މިސާލު:
(ހ) ބޯކޮށާދަތި.
(ށ) ނިޔަފަތިކަނޑާ ދަތި.
(ނ) ގަސްކޮށާދަތި.
(11) ތާށި.
(21) ފޭރާމާއި މާފަދަ ތަކެތި ވިޔާއިރު ފަށްތައް ހިމުންކުރުމަށް ހަދައިފައި ހުންނަ އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފޮޅައިލުން . ހަމަނޭވާ . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަޖެއްސުން . ހާލުގައިޖެހުން . ހާސް . ހާސްކަން . ހާސްވުން . ހިއްޕާދަތި . ހިތަށްތަދުވުން . ހިތްހަމަޖެހުން . ހިތްމަރުވުން . ހިތްމޮޅިވުން . ހިލަކިހުނު . ހޭނުން . ނިކަމެތި . ނިކަމެތިކަން . ނިކަމެތިވުން . ނިކަމެތީން . ނުކުޅަދާނަ . ނުތަނަވަސްވުން . ނުތަނަވަސް . ނުތަނަވަސްކަން . ނޭވާހާސްވުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާޖެހުން . ރައްދިދިމުޑު . ރަތްދަތި . ރިހޭފައިމައްޗަށް ފޮއިވެއްޓުން . ރީޗު . ރީޗުއެޅުން . ބަނޑުހިކުން . ބަނޑުބަލި . ބަންދުއެރުން . ބަރުކަން . ބަޅުދަތި . ބައިކޯޓު . ބައިކޯޓްކުރުން . ބާރުކަން . ބިކަ . ބުރޫ . ބުރޫއެރުން . ބޮމަކަނދު . ބޮޑުދަތި . ބޯހިކޭވަރުވުން . ކަހަޅަ . ކަނޑަހަލި . ކަންކުނިދަތި . ކަންމެރުން . ކަރުކުރަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ