...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުރު
ނ.
(1) ތިމާ ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ކަނޑުމަގުން ނުވަތަ އެއްގަމު މަގުން ނުވަތަ ވައިގެމަގުން ދާ ދިއުން.
(2) އަޑާއި އަލިފަދަ އެއްޗެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދާ ދިއުން.
(3) މަޖާޒު:
ހިނގަމުން ނުވަތަ ދައުރުވަމުން ދާދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުކޭތަ . ހަންނެގުން . ހަކުރުދަތުރު . ހާލުގައިޖެހުން . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުސް . ހެދި . ހޭރިޔާ ދަތުރު . ހޭރިޔާކުރުން . ހޭބެލުން . ހޭލާފަށް . ހޮޓާ . ހޯހިރިބެލުން . ނައުޒޯނގު ފަހަރު . ނާފަހަރު . ނާލުދަތުރު . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިއަމިކަން . ނިއާމަ . ނިމަ . ނިގާރަން . ނިގާރަންފޮށި . ނިޔާމަ . ނިޔާމަދަތުރު . ނުރަސްމީދަތުރުފުޅު . ނެވި . ނެވިން . ނެވިކަން . ނެވިމަޅު . ރަށްމަތިންދިއުން . ރައްކާވެތިބިއްޔާ ދަތުރެވެ. . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަސްމީދަތުރުފުޅު . ރާޅު . ރާއްޖެމައްޗަށްތިބުން . ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ރޮކެޓު . ބަނދަރުޖެހުން . ބަނދަރުކަލާސީން . ބަނގަލާބޯޓު . ބަންގާޅުނެވިން . ބަންގާޅު ދަތުރު . ބަންޑާރަދަތުރު . ބަންޑާރާނެވިން . ބައްތިއެނބުރުން . ބައްތިޖެހުން . ބިސީ . ބުރާޤުފުޅު . ބޫން . ބެހިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ