...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުރުވެރި
ނއ.
(1) އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގޮސް އައިސް އުޅޭ.
(2) ގިނަތަންތަނަށް ދަތުރުކޮށްއުޅޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިމަ . ރޭލުއިސްޓޭޝަން . ބައްތިޖެހުން . ބޮއްކުރާ . ބޮޑުގަސްރަށް . އަރާގިމަތަ . އަނހިކުރުން . ވަށިބޭލުން . މަންޒިލް . މަންޒިލްކުރުން . މުސާފިރުން . މުސާފިރުޚާނާ . ފިލާ . ފުރާގިމަތަ . ދަތެރެވެރިޔާ . ގަހާތަރި . ގިމަތަ . ސަފަރުވެރިން . ޤަޞްރުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ