...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތުވާބެއްދުން
ނ.
ވައިރާއި، ކަރަންޓު ނަރުފަދަ އެއްޗެއް ރައްކައުތެރި ކުރުމަށާއި އެއެއްޗަކުން މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ލާފައި އޮންނަ ފަށަލަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ