...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަތްވާބެއްދުން
ނ.
ގާހުންނަ ތަންނަށް ލޮތާރި ނުވަތަ ނަގިލިލާއިރު ވަލެއްގެއެއްކޮޅުނަގިލީގެ ނުވަތަ ލޮތާރީގެ ދަތުގައި ހަރުކޮްށް އަނެއކޮޅުގައި ފެންމަޗަށްއާކަހަލަ ލަކުޑިގަޑެއް ނުވަތަ ބޮއްޔެއް ހަރުކޮށްފައި ދޫކޮށްލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ