...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަގޫ
ނ.
(ޏ..) ދަގުއި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިފަސޭހަ . ހަށިފަސޭހަވުން . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހައި . ހާސް . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިކާދުރުކުރި . ހިއްލުން . ހިތްގައު . ހިތްގައުކަން . ހިތްގައުވުން . ހިޔަނިއެޅުން . ހީ . ހީކެރުވުން . ހީފިލުން . ހީފިލުވުން . ހުންކޮށި . ނިވައްތައިގަތުން . ނިވެއްތުން . ނިދިބަރުކެއުން . ނުހޮރުއްޕާން . ނުހޮރުއްޕާންކުރުން . ނުހޮރުއްޕާންވުން . ނުކުޅަދާނަ . ނުކުޅަދާނަކުރުން . ނޭވާހިއްލުން . ނޭވާށްތުރާއުކެޑުން . ނޯށަށްވަނުން . ރަވޯ . ބަލާވެރިކަން . ބަލިހަލާލުން . ބުރަ . ބުރައުހުލުން . ބުރަވުން . ބޮލަށް އެރުން . ބޮލަށްއުނބުވެރޭ ރުކެއް ކެނޑުން . ބޮލަށްތުރާވުން . ބޮލުގައިރިހުން . ބޯހަލާކު . ބޯހެފުން . ބޯނުބައިވުން . ބޯފަޅައިގެންދާވަރުވުން . ކަނޑުމަތިއެޅުން . ކަރުކެނޑޭވަރުވުން . ކަރުވިހަ . ކަވި . ކަވިކަން . ކަވިކަންތައް . ކާޅުކޮށުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ