...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަސް
ނއ.
(1) ހިތަށްނެގިފައިވާ.
(2) ހިތުން އެނގިފައިވާ.
(3) ދިހަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާން . ހަންގަނޑު . ހަންގަނޑުތެޅުން . ހަންގަނޑުޖެހުން . ހަރުބީއަށް ހިނގުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިތްހަރާންކުރުން . ހިތްކޮށި . ހިތްކޮށިކަން . ހިތްއަލި . ހިތްއަލިކަން . ހިތްއަލިވުން . ހިތްތޫނު . ހިތްތޫނުކަން . ހިތްތޫނުވުން . ހިތްގައު . ހިތްގައުކަން . ހިތްގައުވުން . ނަވަތާ . ރައިވަރުފުރޭތަ . ރާހިޖެހުން . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބިންދާބަޑި . ބެރުމުސްކުޅިގޭ ހަންގަނޑު . ބޮންތިޖެހުން . ބޯގަ . ކަނޑިންޖެހުން . ކަނޑުގައި އަޅާ ރޮނގެކޭ އެއްފަދަ . ކިއެވުން . ކުޅިކޮށި . އަނގައިން އަނގަޔަށްއެޅުން . އަރަފާތު . އަކުރުއެންގުން . އަލިފުބާޖެހުން. . އިސްދަރިވަރު . އުނގަންނައިދިނުން . އުނގެނުން . އެކަމަކު . އެއްކުރާނަވަތަ . އޮނުގަނޑު . ވޮށުފިލާ . ވޮށުފިލާއެޅުން . މަދަރުސާ . މަގުރަވަޅު . މަސްޖިދުލްއަޤްޞާ . މަޖިލީހަށްނެރުން . މަޤުރަ . މިޙުރާބަށްކިއެވުން . މުގުރި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ