...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދަޢުވާކުރުން
ެހެން މީހެއްގެ ކިބައިގައި ނުވަތަ އަނެއް ފަރާތެއްގައި ވެއްޖެކަން ޙާކިމެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބުނެ އެ ހައްޤު ލިބިދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުން.
(2) ކަމަކާމެދު ތިމާޔަށް ފެންނަގޮތް ގަދަކޮށްފައި ބުނުން.
(3) ތިމާގެ ހައްޤެއް ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ އިންސާފު ހޯދުމަށް އެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަޢުވާއުފުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ