...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާނަ
ނ.
(ބދ) (1) މަލާފަތް.
(2) މުދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސް . ހަންކަނޑައިލުން . ހަރޮށި . ހަކަތަ . ހަވަރުގޮވައިލުން . ހަމަހިލާ . ހަލޫދާނަރު . ހިންގުންތެރި . ހިންގުންތެރިން . ހިންގުންތެރިކަން . ހިތަށްއެރުވުން . ހިތްމައްޗަށްގެނައުން . ހިލާ . ހުސިޔާރު . ހެވި . ހެވިން . ހެވިކަން . ނަންއިތުރުގެނަން . ނަރު . ނުކުޅަދާނަ . ނުފޯރާފޮތިން ފޫގެޅުން . ނުލާހިކުވުން . ނެތްވަރުދެއްކުން . ނޭވާގެކޮޅަށް . ނޯޓު . ނޯޓުފޮތް . ރާމާމަކުނު . ރެހަންޖެހުން . ބަރަފައި . ބަރުކަން . ބަރުވުން . ބައުދިނަ . ބައްދާތިމަރަ . ބަލާޣާތްތެރި . ބަލާޣާތް . ބަލާޣާތްތެރިކަން . ބަސްވާރު . ބަސްމޮށުންތެރި . ބަސްމޮށުންތެރިކަން . ބަޑިހެވި . ބަޑިހެވިކަން . ބުއްދިބޯ . ބޯބޮޑުކަން . ކަށަނިރުބަޅަ ކަލަކު ވިދާނަ . ކަށަދާނަ . ކަށަދާނަކަން . ކަޅުއޮށްފުންމިއަށް ކާފަރުން އަރާ އޮތްހެން . ކަފިކޮޅު . ކަތުން . ކަތެއް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ