...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާން
ނ.
(1) މޮޅަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެނދު.
(2) ތަންމަތި.
(3) ތަޚްތު.
(4) ދިއުން، މިބަސް ކުރުުމަށް ބުނާގޮތް.
މިސާލު:
އެގެއަށްދާން ހިނގާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދާނީހަދިޔާ . ހަނދުމަ . ހަނދުމަނެތުން . ހަނދުމަކުރުން . ހަނދުމަވުން . ހަނގުރާމަބިން . ހައްދަށް އެރުން . ހައްދުފަހަނަޅައިދިއުން . ހަނދުމަބެހެއްޓުން . ހަތައިވަރަ . ހާލިވުން . ހާޒިރީ . ހިއްޗިގޮނު . ހިތަށްއެރުން . ހިތީބެރު . ހިތީކޮލި . ހިތުންފިލުން . ހިތުންފިލުވުން . ހިތުދަސްކުރުން . ހިތުދަސްވުން . ހިތްހެޔޮކުރުން . ހިލަކިހުނު . ހީނަރު . ހީނަރުވުން . ހީސްލަވައިގަތުން . ހުންގާނު . ހުންގާނު ދޫނި . ހުކުރު ހެދުން . ހުކުރުބެރު . ހުއްޓި . ހުސިޔާރުކަން . ހުސިޔާރުވުން . ހެދޭކުރިއަށް ފެންދިނުން . ހެލިވަތްހެލުން . ހޭހަން . ހޭރިޔާއެޅުން . ހޭބޯނޭރުން . ހޭއަރުވައިލުން . ހޮނޑެލިފޮތި . ނަނުބައި . ނަނުފެން . ނަންނޯޓުކުރުން . ނަންވެސްނެތުން . ނަންފޮހެވުން . ނައުސަރައްކު . ނަވުސަރައްކު . ނުހިކޭފާރު . ނޭވާހޮޅިޔަށް އެޅުން . ނޯށް . ނޯޓިސްބޯޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ