...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާރަހެދުން
މ.
ސިމެންތިއާއި އުވައިގެ މަސައްކަތުގައި ތަނެއްގެ ދެއަރިމަތި ކުޅޭ ތަނުން ވަކި ބައްޓަމަކަށް ރީތިކޮށް އޮމާންކޮށް ހެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ