...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާރު
ނ.
(1) ތަދުއަރާތަންތަނުގައި އުނގުޅާ ބޭހެއް.
މިއީ ތާރަފިނިން ހަދާ ބޭހެކެވެ.
(2) (ބދ) ހޮހަޅަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައިރު . ނޭއްގާނިކަން . ނޭއްގާނިވުން . ނޭއްގާނި . ރަޑަ . ރަޑަހޭވުން . ރަޑަކަން . ރަޑަވުން . ބައިވެރިޔާ . ކަކާ . ކަކާކަން . އަށްސުވަރުގެ . އޮފުދާރުކަން . މުދިމު . މެހިތަރު . ފުޅަކަން . ފުޅަމަތީފުޅައެޅުން . ތަންމުޑު . ތަންމުޑުކަން . ތަންމުޑުވަސް . ތަންމުޑުވުން . ތަންފޮނާ . ތަތްތަރަފާލު . ތަތްގަނޑު . ތުލެއާ . ގުދާރު ބިންދައިގެން ދާވަރަށް މަސައްކަތް ކުރުން . ގޫކޮށާރަ . ގޮނޑު . ގޮނޑުކަން . ގޮނޑުކުރުން . ގޮނޑެވުން . ސަރަނގު . ސަރަނގުކަން . ސަޑިފަޑި . ސާފުތާހިރުކަން . ޒިއްމާދާރު . ޓަފަރާސީ . ޖާމިނުވުން . ޗީޗީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ