...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދާއިރާ
ނ.
(1) ސަރަޙައްދު.
(2) ހިސާބުގަނޑު.
(3) ވަކިކަމަކަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ ހިސާބު.
(4) ވަށްބުރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނިވުން . ހަރިންމަ . ވޯކްޝޮޕް . މަރުކާ . މަސައްކަތު ހުއްދަ . މަސްރަޙް . ފަލަކު . ފާސް . ފިލްމީދުނިޔެ . ފުޅާ . ފޮޓޯރިޕޯރޓް . ދަނޑު . ދުނިޔެ . ތަނަވަސް . ތަނަވަސްކަން . ތަނަވަސްވުން . ތަރުޖަމާނު . ތަރުޖަމާނުން . ތަމްސީލުކުރުން . ތޮށިގަނޑު . ސަރަހައްދު . ސަރަޙައްދު . ޙުދޫދު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ