...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދި
ނ.
އަންހެންދަރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަންބަނުން . ހަށަބަސް . ހަށަވާލި . ހަށި . ހަށިހެޔޮ . ހަށިހެޔޮކަން . ހަށިހެޔޮވުން . ހަށިފުރާނޭވާލުން . ހަށިފޮޅައިލުން . ހަނދަލަ . ހަނދާން . ހަނދާން ބެހެއްޓުން . ހަނދާންނެތުން . ހަނދި . ހަނދިއެޅުން . ހަނދިވަޅު . ހަނދިވާލި . ހަނދުކޭތަ . ހަނދުވަންހަ . ހަނދުވަރީ . ހަނދުވަރީމައު . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނގު . ހަނގުންފަރާ . ހަނގުބޭކަލުން . ހަނޑަސް . ހަނޑަސްބުރި . ހަނޑޫކަނޑާމޯ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނަފަސްބިން . ހަނާހިނދުން . ހަނާހިންދުން . ހަނާހުނި . ހަނާހުނިކެނޑުން . ހަނާހުނިވުން . ހަނާކަފަ . ހަނާކުރިމަސް . ހަނާފާޅަ . ހަނާދޭސަ . ހަނި . ހަނިހޯސާ . ހަނިވަތް . ހަން . ހަންނެގުން . ހަންކަނޑައިލުން . ހަންކެނޑުން . ހަންމުށި . ހަންމޯ . ހަންދަ . ހަންގަނޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ