...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ދިހަލަދިކުރުން
މ.
(ދ) ފުރުމުގެ މޮޅު އިރުވަރު ޖެހޭއިރު ދަތުރަށް ތައްޔާރުނުވެގެން ނުވަތަ އެހެންވެސް ސަބަބެއް މެދުވެރިވެގެން ފުރުން ލަސްވާގޮތް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެމޮޅު އިރުވަރުގައި ފުރާފައިލެފުން.
ނުވަތަރަށާއި ގާތް ހިސާބެއްގައި މަޑުކޮށްފައި ބޭއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ